Normer

Normer är oskrivna regler, idéer och ideal som kontrollerar hur man förväntas vara, leva och se ut. Heteronormen innebär att det i vårt samhälle finns en massa outtalade regler, föreställningar och förväntningar som begränsar hur och vem man får vara ifråga om kön och sexualitet. Heteronormen skapar bland annat en tydlig förväntan på alla människor att vara antingen män eller kvinnor och att man hela livet ska identifiera sig med det kön man tilldelades vid födseln. Enligt heteronormen ska dessutom män vara manliga eller maskulina, kvinnor vara kvinnliga eller feminina, och män och kvinnor förväntas bli kära i och attraherade av varandra. Kön och sexualitet är tätt sammankopplade på detta sätt. Som normbrytare missgynnas alltså gruppen hbtq-personer av heteronormen, men på olika sätt. 

Normer hänger ihop med maktstrukturer i samhället och kan ta sig uttryck på flera olika nivåer. På en individuell nivå i relationer och i socialt samspel, på en institutionell nivå som exempelvis på arbetsplatser eller inom välfärden, och på en strukturell nivå som till exempel lagstiftning som skapar bristande rättigheter eller ojämlika villkor.

Heteronormen

Heteronormen leder till att personer som inte passar in i mallen genom att bryta mot normer för kön och sexualitet på olika sätt missgynnas och löper större risk att bli utsatta för osynliggörande, trakasserier och våld. Samtidigt innebär det att den som följer normen på olika sätt gynnas och får privilegier av det. Heteronormen påverkar med andra ord alla, oavsett om man befinner sig inom normen eller om man bryter mot den.

Cisnormen

Det finns flera normer som hänger ihop med heteronormen. En av dem är cisnormen, att man förväntas vara cisperson. Cisperson är, väldigt förenklat, den som inte är transperson. Helt enkelt en person vars kropp, juridiska kön, könsidentitet och könsuttryck hänger ihop på ett linjärt sätt. En person som föddes med snippa och då fick "kvinna" registrerat i folkbokföringen, som ser och alltid har sett sig själv som tjej/kvinna och som andra personer uppfattar som en tjej/kvinna är till exempel en cistjej/ciskvinna.

"Cisperson" är ett relativt nytt ord. Det är ett ord som är bra att ha då det beskriver personer som följer normen. Det behövs ord inte bara för den som bryter mot normerna, utan även för att tala om den som följer normerna. Många cispersoner har aldrig ens tänkt på att de har en könsidentitet, så ordet kan också fungera som ett sätt att uppmärksamma detta.

Olika normer hänger ihop

Heteronormen hänger ihop med andra begränsande normer och maktstrukturer i vårt samhälle. Normer kring hudfärg, etnicitet, funktionsförmåga, ålder, klass, längd och vikt påverkar också ens rörelseutrymme. Till exempel riskerar den som bryter mot vithetsnormen i det svenska samhället att mötas av olika uttryck för rasism, medan den som följer vithetsnormen har privilegiet att tas för given och att slippa bli ifrågasatt utifrån sin hudfärg. På samma sätt gynnas den som har en förväntad funktionsförmåga genom att ha större tillgång till samhället på en mängd olika områden. För den som följer en viss norm kan det vara svårt att ens se att den finns där. Oftast blir normerna synliga först när någon bryter mot dem. Den som bryter mot en viss norm har ofta lättare att se hur just den normen tar sig uttryck, än personer som följer och gynnas av att normen ser ut som den gör. Hur normerna påverkar en själv kan också variera genom livet och i olika situationer.  

Senast ändrad: 
29 april, 2014 - 22:17

Sökformulär