Ordlista

AFAB (assigned female at birth) betyder att någon tilldelats könet kvinna vid födseln. Personens kropp tolkades som en mer eller mindre typisk flickkropp, personen fick det juridiska könet kvinna, behandlades kanske på ett speciellt sätt för att hen lästes som flicka och förväntades antagligen också känna sig som en tjej när hen blev större. FAAB (female assigned at birth) betyder samma sak. CAFAB (coercively assigned female at birth) betonar att tilldelandet skett utan att personen själv haft något att säga till om det – ungefär "påtvingad könet kvinna vid födseln".

Agender räknas ibland som ett begrepp under paraplybegreppet ”intergender” eller "ickebinär" (se de orden). Den som identifierar sig som agender kan känna att den inte har något kön alls. 

AMAB (assigned male at birth) betyder att någon tilldelats könet man vid födseln. Personens kropp tolkades som en mer eller mindre typisk pojkkropp, personen fick det juridiska könet man, behandlades kanske på ett speciellt sätt för att hen lästes som pojke och förväntades antagligen också känna sig som en kille när hen blev större. MAAB (male assigned at birth) betyder samma sak. CAMAB (coercively assigned male at birth) betonar att tilldelandet skett utan att personen själv haft något att säga till om det – ungefär "påtvingad könet man vid födseln".

Bigender räknas ibland som ett begrepp under paraplybegreppet ”intergender” eller "ickebinär" (se de orden). Den som identifierar sig som bigender har två kön samtidigt eller växlar mellan två kön. Det kan vara kille och tjej, tjej och en ickebinär identitet, kille och en ickebinär identitet, eller två ickebinära kön.

Cisperson är, väldigt förenklat, den som inte är transperson. Helt enkelt en person vars kropp, juridiska kön och könsidentitet hänger ihop enligt normen. En person som föddes med snippa och fick "kvinna" registrerat i folkbokföringen, som ser och alltid har sett sig själv som tjej/kvinna är till exempel en cistjej/ciskvinna. Många cispersoner uttrycker sig också – med hjälp av till exempel kläder, hår eller kroppsspråk – på sätt som stämmer överens med det kön de blev tilldelade vid födseln.

Crossdresser är ett begrepp många gillar att använda i stället för ”transvestit” (se det ordet).

Drag eller att draga innebär att man leker med könsuttryck, ofta genom att överdriva typiskt maskulina eller typiskt feminina uttryck. Att vara dragqueen (överdriva typiskt feminina uttryck) eller dragking (överdriva typiskt maskulina uttryck) är inte samma sak som att vara transvestit, däremot finns det många som inte känner att det finns någon tydlig gräns mellan transvestism och drag för dem själva. Drag är ofta något politiskt eller en form av scenkonst. Alla kan vara dragqueen eller dragking - oavsett kön. Man kan också blanda olika könsuttryck när man dragar: det kallas crossdrag.

Female to Male (FtM, FTM), kvinna-till-man på svenska, används ofta för att beskriva den resa en transsexuell kille gör eller har gjort. En transkille blev biologiskt och juridiskt kategoriserad som tjej när han föddes men känner sig som och är kille. Många transkillar vill korrigera sin kropp med hormonbehandling och/eller kirurgi och byta juridiskt kön så att kroppen och det juridiska könet stämmer mer överens med könsidentiteten. 

Genderqueer används ibland som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen, till stora delar på samma sätt som ”intergender” och "ickebinär" (se de orden).

Hermafrodit är ett gammalt ord för personer som har en kropp som inte går att könsbestämma som antingen tjej eller kille enligt samhällets normer för kön. I dag används ordet intersexuell (se Intersexualism) om människor medan hermafrodit syftar på djur. Ordet hermafrodit kan vara kränkande och bör inte användas om andra personer. Om sig själv kan man använda det eller de ord som känns bra och som har en mening för en själv.

Ickebinär kan den person kalla sig som identifierar sig som mellan eller bortom kvinna–man-uppdelningen av kön. Ibland används ”ickebinär” som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det. En del känner sig som både tjej och kille. Andra känner att de befinner sig mellan de kategorierna. Många ickebinära känner sig inte som något kön alls. En del ickebinära vill förändra kroppen med hormoner och/eller kirurgi. Se även "intergender" i ordlistan.

Intergender kan den person kalla sig som identifierar sig som mellan eller bortom kvinna–man-uppdelningen av kön. Ibland används ”intergender” som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen. Intergender betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det. En del känner sig som både tjej och kille. Andra känner att de befinner sig mellan de kategorierna. Många intergenderpersoner känner sig inte som något kön alls. En del intergenderpersoner vill förändra kroppen med hormoner och/eller kirurgi. Se även "ickebinär" i ordlistan.

Intersexualism är en medicinsk diagnos som man kan få om ens kropp inte går att könsbestämma som antingen tjej eller kille enligt samhällets normer för kön. Att vara intersexuell är alltså inte samma sak som att vara transperson. Ofta nämner man intersexualism när man pratar om transfrågor eftersom det finns politiska frågor och intresseområden som kan vara gemensamma för intersexpersoner och transpersoner.

Könsdysfori betyder att man lider av, eller upplever hinder i sin vardag på grund av, att ens könsidentitet inte stämmer överens med det kön man blev tilldelad vid födseln. En vanlig form av könsdysfori är det man kan kalla kroppslig könsdysfori – att delar av kroppen inte känns rätt eftersom de inte stämmer överens med ens könsidentitet. Könsdysfori kan också vara social och handla om att andra inte ser och behandlar en som den man faktiskt är. Alla transpersoner har inte könsdysfori. Könsdysfori kan också se mycket olika ut för olika personer – den kan handla om olika delar av kroppen och vara olika i olika situationer, till exempel. Om man har könsdysfori kan man vilja genomgå könsbekräftande behandling. Sådan behandling gör ofta att könsdysforin minskar.

Male to Female (MtF, MTF), man-till-kvinna på svenska, används ofta för att beskriva den resa en transsexuell tjej gör eller har gjort. En transtjej blev biologiskt och juridiskt kategoriserad som kille när hon föddes men känner sig som och är tjej. Många transtjejer vill korrigera sin kropp med hormonbehandling och/eller kirurgi och byta juridiskt kön så att kroppen och det juridiska könet stämmer mer överens med könsidentiteten. 

Neutrois räknas ibland som ett begrepp under paraplybegreppet ”intergender” eller "ickebinär" (se de orden). Den som identifierar sig som neutrois kan definiera sig bortom könskategorierna eller se neutrois som ett kön vid sidan om ”man” och ”kvinna”.

Nongender räknas ibland som ett begrepp under paraplybegreppet ”intergender” eller "ickebinär" (se de orden). Den som identifierar sig som nongender kan känna att den inte har något kön alls.

Pronomen är till exempel hon, han, hen och den – det man vill bli kallad när någon pratar om en i tredje person (till exempel: hen är snäll, jag tycker om hen). Pronomen kan hänga ihop med ens kön/könsidentitet, men behöver inte göra det. En del föredrar att bli omnämnda med förnamn i stället för med pronomen. Om man är osäker på någons pronomen kan man fråga i ett enskilt samtal (till exempel: "Vilket pronomen har du/Vilket pronomen vill du att jag använder om dig?"), använda personens namn i stället för pronomen eller vända sig till personen och säga "du" om man deltar tillsammans i en grupp.

Shemale är ett ord som ibland används i porr. Då betecknar det motsvarande en transtjej som inte genomgått underlivskirurgi. Ordet kan vara kränkande, därför ska man inte använda det om andra personer. Om sig själv kan man använda det eller de ord som känns bra och som har en mening för en själv.

Transgender är ett mångtydigt begrepp som betyder olika saker för olika personer. En del definierar det som att man vill korrigera delar av sin kropp utan att vara transsexuell. En del definierar det som att man är transsexuell men inte vill korrigera sin kropp. En del definierar det som att ens könsidentitet inte stämmer överens med ens juridiska kön, utan att man är intergender, nongender, transsexuell, transvestit eller bigender (se de orden). Många anser att transgender inte är en könsidentitet i sig utan ett sätt att förklara hur man förhåller sig till eller uttrycker sin könsidentitet. ”Transgender” förekommer även på engelska och motsvarar då svenskans ”transperson”. 

Transsexuell (TS) kan den person kalla sig vars könsidentitet inte stämmer överens med det juridiska kön man tilldelades vid födseln. Oftast vill man både byta juridiskt kön och korrigera kroppen med exempelvis hormoner och/eller kirurgi. Man brukar tala om FtM-transsexuella (kvinna-till-man) och MtF-transsexuella (man-till kvinna) (se Female to Male respektive Male to Female). Insikten om att man är transsexuell kan komma redan när man är liten, även om man då kanske använder andra ord och beskriver känslan på andra sätt. För många kommer insikten i tonåren eller senare i livet.

Transsexualism är en medicinsk diagnos som för vissa är ett övergångsstadium tills man har korrigerat sin kropp och bytt juridiskt kön. Andra fortsätter att se sig själva som transsexuella även efter könskorrigeringen.

Transvestit kan den person kalla sig som använder sig av ett annat könsuttryck än det som förväntas av personen utifrån hens juridiska kön. Det kan handla om kläder, smink, hår, kroppsspråk, röstläge och andra attribut. En del personer klär om helt, andra har några enstaka detaljer eller plagg. Man kan klä om mer eller mindre ofta. Juridiska män som ibland klär sig i typiska kvinnokläder är nog den mest välkända formen av transvestism. Juridiska kvinnor som ibland klär sig i typiska manskläder brukar inte uppfattas som transvestiter: det är helt enkelt mer socialt accepterat att vara tjej i killkläder och man sticker inte ut på samma sätt. Men en tjej som använder typiska killkläder och -attribut kan förstås definiera sig som transvestit eller crossdresser om hon vill det, det beror på vilken betydelse hon själv lägger i könsuttrycket. Crossdresser betyder samma sak men har blivit en allt vanligare synonym för transvestit. 

Transperson är ett paraplybegrepp som syftar till att rymma hela den mångfald av identiteter, grupper och personer som på olika sätt identifierar sig som trans. Transperson kan alltså den person kalla sig som bryter mot samhällets normer kring kön och könsidentitet. Ibland används det engelska begreppet trans* med samma betydelse. Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön man fick när man föddes och som bestämdes av hur ens kropp såg ut och tolkades då. Begreppet transpersoner inbegriper människor som vill korrigera sin kropp och byta juridiskt kön (transsexuell), personer som inte är vare sig kvinna eller man (till exempel bigender, genderqueer, ickebinär, intergender), människor som använder kläder och andra attribut som brukar anses som typiska för ett annat än det egna könet (crossdresser, transvestit), artister som överdriver könskodade attribut när de uppträder (drag) och personer som inte vill, kan eller tycker att det är viktigt att definiera sig i fråga om kön (till exempel agender, ickebinär, neutrois, nongender). Trans har ingenting med ens sexualitet att göra, utan det handlar om könsidentitet. Som transperson kan man vara homosexuell, heterosexuell, bisexuell, asexuell eller något annat.

Two-spirit är ett begrepp som ibland används för att beskriva personer som bryter mot normer för kön i olika ursprungsbefolkningar. Till exempel har samer och stammar av ursprungsbefolkningen i Nordamerika begrepp eller sociala roller som motsvarar begreppet two-spirit. Om man inte själv tillhör en sådan grupp bör man inte använda ordet för att beskriva sig själv.

Senast ändrad: 
22 februari, 2016 - 17:42

Sökformulär